BIP ZSG w Gorzowie Śląskim
Wersja dla słabowidzących

Publiczna
Szkoła Podstawowa

w Gorzowie Śląskim

Skontaktuj sie z nami

sekretariat
+48 34 359 42 19


napisz do nas
sekretariat@zsggorzow.pl
Wersja dla słabowidzących

Dane osobowe

Klauzula informacyjna dla rodzica/opiekuna prawnego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka  jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Sląskim reprezentowana przez dyrektora Dariusza Nowaka
  2. W placówce został powołany inspektor ochrony danych osobowych , z którym można kontaktować się za pomocą poczty email pod  adresem: iod@gorzowslaski.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przetwarzane będą jedynie w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie art.6 ust.1 lit.a i art.9 ust.2 lit.a RODO w związku z Prawem Oświatowym i Ustawą System Informacji Oświatowej
  4. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  w tym nauczyciele zapewniający opiekę dzieciom na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).
  6. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz inne uprawnienia wynikające z obowiazujących przepisów prawa
  7. W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Gorzowie Sląskim przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane